Łączna liczba wyświetleń

piątek, 26 lutego 2021

NA "ZDALNYM" TEŻ CZYTAM!

               Dziś Ola R. zaprasza Was do przeczytania książki w ten oto sposób:

    ‘’Więzień Labiryntu’’ to powieść science fiction napisana przez amerykańskiego autora Jamesa Dashnera. Książka ukazała się w 2013 roku, a rok później powstał film o identycznej nazwie. 

    Główny bohater - Thomas, szesnastoletni brązowowłosy chłopak średniego wzrostu, budzi się w metalowej windzie, która prowadzi go do miejsca zwanego Strefą. Nie pamięta kim jest, ani jak się tam znalazł. Odkrywa, że miejsce do którego trafił prowadzone jest przez dwóch chłopaków: Alby’ego, który jest głównym zarządcą i Newta, drugiego dowódcę. 

    Winda co tydzień wyjeżdża spod ziemi z nowymi zapasami, takimi jak żywność, narzędzia, lekarstwa i czasem broń. Co miesiąc zaś, przynosi ze sobą nowego chłopaka, który nie pamięta niczego, poza swoim imieniem. Strefę otacza kwadrat o wysokich, betonowych ścianach. Znajdują się w nich otwory, które co noc się zamykają. Za ścianami znajduje się Labirynt zamieszkały przez dziwne, śmiercionośne stworzenia zwane Griversami, Opisywane są jako potwory z metalu i mięsa. Mieszkańcy Strefy starają się przeżyć, dowiedzieć się kim są, kto ich tu przysłał i dlaczego pozbawił ich pamięci, a także przejść przez labirynt, by znaleźć z niego wyjście. Wyznaczają do tego tak zwanych ‘’biegaczy’’. Ich zadaniem jest przebiegnięcie przez plątaninę ścian tak szybko, jak to możliwe i odkrywanie nowych dróg, które mogą doprowadzić ich do końca. 

    Uważam, że ‘’Więzień Labiryntu’’ to książka bardzo wciągająca i trzymająca w napięciu od początku, do samego końca. Ma charakter fascynującej przygody z niełatwą zagadką do rozwiązania, a wyobraźnia autora gwarantuje niesamowitą fabułę".

 

Czy recenzja Oli Was zachęciła do sięgnięcia po tę książkę? Mnie na pewno!

Zajrzyjcie do ebooka, może Was "wciągnie" tak jak Waszą koleżankę?

file:///C:/Users/SP16/AppData/Local/Temp/James%20Dashner%20-%20Wi%C4%99zie%C5%84%20Labiryntu%20(I).pdf 

piątek, 19 lutego 2021

OJCZYSTY - DODAJ DO ULUBIONYCH (21.02. DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO)

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Narodowe Centrum Kultury publikuje cykl vlogów pt. "Przejrzysty ojczysty", który rusza już od 21 lutego: https://www.nck.pl/…/aktual…/polskie-jezyki-nowy-cykl-vlogow
oraz „Opowieści i spacery językowe – wystawy do pobrania”: https://www.nck.pl/…/ojczysty-dodaj-do…/materialy-edukacyjne.

Polecamy Wam te strony. Zajrzyjcie konieczne.


 

NA "ZDALNYM" TEŻ CZYTAM!

               Dziś do sięgnięcia po książkę zachęca Was Justyna z VI a. Przeczytajcie recenzję i czytajcie, czytajcie.....

              Justyna napisała tak: "Ostatnio przeczytałam wyjątkową książkę i chciałabym zachęcić Was do jej przeczytania. To powieść pt.: „Charlotte i koń marzeń”, której autorem jest Nele Neuhaus. Opisuje ona swoje doświadczenia i przeżycia z czasu, gdy była 11-letnią dziewczyną. W powieści jest tytułową Charlotte.
              Jest to pierwsza część z serii książek o koniach tej autorki. Następne powieści mają tytuły: „Charlotte i bolesne sekrety”, „Charlotte i nieoczekiwane odwiedziny”, „Charlotte i pierwsza miłość”, „Charlotte i druga szansa”, „Charlotte i przyjaciółka od serca”.
                Główną bohaterką powieści „Charlotte i koń marzeń” jest tytułowa Charlotte. Mieszkała, wraz z rodzicami i rodzeństwem, w miejscowości Bad Soden. W pobliżu jej domu znajdowała się stajnia. Inni bohaterowie to: najlepsza przyjaciółka Doro, koleżanka Inga, trener Kassler, trenerka
Veronique, trener Nicolas, Sophie, Cecile, Remy, Thierry. Książka opowiada o dziewczynce, która ponad wszystko pragnęła posiadać własnego konia. Każdą wolną chwilę spędzała w otoczeniu koni, które całym sercem pokochała. Kiedy dowiedziała się, że koń, którym opiekowała się, jej ulubieniec, został sprzedany, postanowiła, że już nigdy nie będzie jeździć konno. Co roku wraz z rodziną wyjeżdżała na cztery tygodnie na francuską wyspę Noirmoutier na wybrzeżu Atlantyku. W stadninie „Club Hippique” dowiedziała się dopiero, czym naprawdę jest jazda konno. Tu musiała zdobyć zaufanie, dzikiego konia, który tak bardzo różnił się od jej pierwszego ulubieńca. Najbardziej podobała mi się pasja Charlotte. Kochała konie, opiekowała się nimi i nawiązywała z nimi głęboką więź. Dzięki temu czuła się szczęśliwa. Podobała mi się też jej postawa i odwaga. Bohaterka uratowała nawet konia przyjaciółki z płonącej stajni.
           Utwór zainspirował mnie do nauczenia się rysowania koni. Mam nadzieję, że mi się uda. Podczas czytania możesz przenieść się do świata Charlotte, dzięki swojej wyobraźni. To dobra lektura na spędzenie czasu wolnego po skończonych lekcjach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba „Charlotte i koń marzeń” i sięgniecie po następne książki z tej serii".


czwartek, 18 lutego 2021

KONKURS - OZDOBY WIELKANOCNE

                                      

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w charytatywnym konkursie wielkanocnym:

Warunki uczest­nic­twa:

  • w kon­kur­sie mogą wziąć udział ucznio­wie kl. 0-VIII oraz oddzia­łów przed­szkol­nych;
  • zada­nie kon­kur­sowe polega na wyko­na­niu palmy, pisanki lub stro­ika wiel­ka­noc­nego;
    prace mogą być wyko­ny­wane indy­wi­du­al­nie lub zespo­łowo; dopusz­cza się wyko­na­nie palm i stro­ików wspól­nie z rodzi­cami, dziad­kami lub rodzeń­stwem;
  • tech­nika wyko­na­nia-dowolna;
  • palmy, pisanki i stro­iki należy dostar­czyć do 10 marca 2021 r. do biblio­teki szkol­nej.
  •  prace zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 49, gdzie zostaną poddane ocenie Jury i przekazane na licytację; dochód z licy­ta­cji będzie prze­zna­czony na cele cha­ry­ta­tywne;

Kry­te­ria oceny:

  • Prace oceni komi­sja, która będzie brała pod uwagę: ory­gi­nal­ność, pomy­sło­wość oraz indy­wi­du­alny styl pracy.

       PS. Do pracy należy dołączyć wypełnioną poniższą zgodę:

Zgoda na prze­twa­rza­nie (w tym publi­ko­wa­nie) danych oso­bo­wych

Ja, niżej pod­pi­sa­na­/ny…

jako rodzi­c/o­pie­kun prawny mało­let­niego dziecka…
(imię i nazwi­sko, klasa, nazwa szkoły, do któ­rej uczęsz­cza)

wyra­żam zgodę na:

prze­twa­rza­nie ww. danych w związku z orga­ni­za­cją Woje­wódz­kiego Festi­walu Tra­dy­cji Wiel­ka­noc­nych orga­ni­zo­wa­nego przez Szkołę Pod­sta­wową nr 49 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bia­łym­stoku

Oświad­czam, że podaję dane i wyra­żam zgodę dobro­wol­nie i w spo­sób świa­domy, zaś admi­ni­stra­tor danych poin­for­mo­wał mnie o ochro­nie danych oso­bo­wych Dz. U. poz. 1000 oraz prze­twa­rza­niu danych Ustawa z dn. 10.05.2018r.

                                                                                        ..........................................                                                                                                                          (pod­pis rodzi­ca­/o­pie­kuna)

 

 

środa, 17 lutego 2021